cách làm ma trận trên máy tính fx 570es plus

Tính không có thực màn A nhân đi cùng không có thực màn B

small dpi{80} fn_jvn A=egin{vmatrix} 1 & 2 4& 0  -2 & 5 end{vmatrix}   & không có thực màn small dpi{80} fn_jvn B=egin{vmatrix} -1& 0 &3  2& -4 & 1 end{vmatrix}


Vào công tác không có thực trậ, nhấn :

Nhập không có thực màn A 

(Matrix)(Dim)(MatA)(small dpi{80} fn_jvn 3	imes 2:   3dòng, 2 cột)

Nhập những bộ phận A

 

Nhập không có thực màn B

(Matrix)(Dim)(MatB)(small dpi{80} fn_jvn 2	imes 3 :  2dòng, 3cột)

Nhập những bộ phận B

Tính A  không có thực màn A nhân đi cùng B

(Matrix)(MatA)(Matrix)(MatB)

Ta đc hiệu quả không có thực màn small dpi{80} fn_jvn A 	imes B =egin{vmatrix} 3 &-8 &5  - 4&0 &12  12&-20 &-1 end{vmatrix}

 Hiện lên euro mở ra ngay khi small dpi{80} fn_jvn +,-  nhị không có thực màn k kết hợp Dim( khoản loại, cột) cũng như nhân 2 không có thực màn nhưng mà giữ khoản loại, cột k phù hợp đi cùng nhau

 

             

               

Leave A Reply

Your email address will not be published.