cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ là gì

1.1. Kể từ ngữ nghĩa mênh mông, kể từ ngữ nghĩa hạn hẹp

Nhìn lược đồ sau đây & replay thắc mắc

Từ ngữ nghĩa rộng - từ ngữ nghĩa hẹp

a. Nghĩa của kể từ loài vật lớn hơn hoặc hạn hẹp thêm nghĩa của những kể từ thú, chim, cá? Tại sao?

b. Nghĩa của kể từ thú lớn hơn hoặc hạn hẹp thêm nghĩa của những kể từ voi, hươu? Nghĩa của kể từ chim lớn hơn hoặc hạn hẹp thêm nghĩa những kể từ tu rúc, sáo? Nghĩa của kể từ lớn hơn hoặc hạn hẹp thêm nghĩa của những kể từ cá rô, cá thu? Tại sao?

c. Nghĩa của những kể từ thú, chim, cá lớn hơn nghĩa của các kể từ này, cùng lúc hạn hẹp thêm nghĩa của những kể từ này?

Lưu ý:

a. Nghĩa của kể từ loài vật lớn hơn nghĩa của những kể từ thú, chim, cá  Bởi khuôn khổ nghĩa của những kể từ loài vật bao gồm nghĩa của những kể từ thú, chim, cá

b. 

  • Nghĩa của kể từ thú lớn hơn nghĩa của những kể từ voi, hươu  Bởi khuôn khổ nghĩa của kể từ thú bao gồm khuôn khổ nghĩa của những kể từ Voi, hươu.
  • Nghĩa của kể từ chim lớn hơn nghĩa những kể từ tu rúc, sáo. Bởi khuôn khổ nghĩa của kể từ chim bao gồm khuôn khổ nghĩa của những kể từ tu rúc, sáo.
  • Nghĩa của kể từ  lớn hơn nghĩa của những kể từ cá rô, cá thu bởi vì khuôn khổ nghĩa cũa kể từ bao gồm nghĩa của những kể từ cá rô, cá thu…

c. 

  • Nghĩa của những kể từ thú, chim, cá lớn hơn những kể từ voi, hươu, tu rúc, sáo, cá rô, cá thu 
  • Nghĩa của những kể từ thú, chim, cá hạn hẹp thêm nghĩa của kể từ loài vật

1.2. Content bài bác học tập

  • 1 kể từ ngữ đc xem là nhận được nghĩa mênh mông ngay khi khuôn khổ nghĩa của kể từ ngữ đây bao gồm khuôn khổ nghĩa của một vài kể từ ngữ không giống.
  • 1 kể từ ngữ đc xem là nhận được nghĩa hạn hẹp khỉ khuôn khổ của kể từ ngữ đây bao gồm phía trong khuôn khổ nghĩa của ngữ không giống.
  • 1 kể từ ngữ nhận được nghĩa mênh mông nếu như với các tử ngữ nà, cùng lúc nhận được vậy nhận được nghĩa hạn hẹp dối với cùng 1 kể từ ngữ không giống.
Leave A Reply

Your email address will not be published.