hướng dẫn đồ án bê tông cốt thép 1 võ bá tầm

1. Sách Trang bị án môn học tập Cấu tạo bê tông Sàn khuông toàn khối phiên bản các loại dầm ( Dựa vào TCXDVN 356:2005) – Võ Bá Khoảng, 2011.

2. Chỉ dẫn Trang bị án Bê tông Cốt thép – tiến sĩ. Nguyễn Minh rồng – ĐHBK TP.HCM

3. Chỉ dẫn hoạt động Sap2000 đo lường và tính toán nội khí dầm phụ (Tổng quát) – ThS. Phan Nhật rồng – đại học Sư phạm Nhân viên sửa chữa – ĐH ĐN

Leave A Reply

Your email address will not be published.