Hướng dẫn viên du lịch tiếng anh là gì

Đóng tất cả

Kết quả từ 2 từ điển

Từ điển Việt – Anh

hướng dẫn viên

[hướng dẫn viên]

|

guide

Tour guide

Bilingual tour guide

Từ điển Việt – Việt

hướng dẫn viên

|

danh từ

người làm nhiệm vụ hướng dẫn

hướng dẫn viên du lịch

Leave A Reply

Your email address will not be published.