hướng dẫn viết nhật ký làm theo lời bác

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

        BCH TỈNH BẠC LIÊU                                                                                    Bạc đãi Liêu , Trong ngày      mon      năm 2013

                     ***

           Khoản:       Khách hàng/ĐTN

 

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN

Triển khai “Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ

——————–

   Triển khai lịch trình chương trình Đoàn & trào lưu giới trẻ năm 2013, để liên tiếp tăng mạnh cuộc chuyển động “Tiếp thu kiến thức & làm cho dựa trên tấm gương đạo đức nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” dựa trên niềm tin Sai bảo 03 của Bộ phận Bao gồm chữa & Chỉ th 07 của Ban Ttiếngường vụ Thức giấc ủy Bạc đãi Liêu thực sự biến thành lần hoạt động và sinh hoạt chủ yếu chữa sâu bát ngát phía trong Đoàn tụ & TTN phía trong toàn tỉnh giấc, Ban Thông thường vụ Thức giấc Đoàn Bạc đãi Liêu khai trương plan chỉ dẫn công ty tiến hành phía trong toàn Đoàn tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” đi với những content rõ ràng cũng như sau:

            I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 Tuyên truyền phía trong cán bộ phận, sum vầy, TTN hăng hái tăng mạnh cuộc chuyển động “Tiếp thu kiến thức & làm cho dựa trên tấm gương đạo đức nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” phía trong tình trạng thế hệ .

– Một trong những điều tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” được xem là dịch vụ biểu lộ các suy xét, dìm thức & cảm tình của sum vầy giới trẻ về tâm lý, tấm gương đạo đức nghề nghiệp & lời dạy dỗ của Chủ toạ thành phố Hồ Chí Minh.

– Nhằm mục tiêu phong phú hóa những dịch vụ dạy bảo ưng ý, cổ xưa & đạo đức nghề nghiệp mẹo trực tuyến, cách sống, nếp sống và làm việc cho tuổi xanh bây giờ; hấp dẫn sự âu yếm, âu yếm dạy bảo, bổ dưỡng giới trẻ của những vội vàng, những lĩnh vực & của toàn cộng đồng đóng góp thêm phần tăng mạnh chương trình giới trẻ phía trong tình trạng thế hệ.

– Một trong những điều tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” hãy bảo hành tính thiết thật, kết quả, đề nghi sự đặc biệt phía trong mẹo biểu lộ của sum vầy giới trẻ, không dịch vụ.

II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC:

1. Về content:

– Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” được xem là sổ ghi hằng ngày các sự một trong những điều & cảm thấy đề đạt hiệu quả tiếp thu kiến thức công sức, tập luyện của mình, các dân chúng bao quanh, cá thể, đồng đội sum vầy giới trẻ.

– Ở nới bắt đầu content cuộc chuyển động “Tuổi xanh tiếp thu kiến thức & làm cho dựa trên tấm gương đạo thành phố Hồ Chí Minh” bởi Trung Đoàn phạt cồn, tập kết đề đạt các công cuộc, làm việc của sum vầy giới trẻ trải qua một trong những điều rõ ràng hóa những tiêu chuẩn “5 xây – 5 phòng  & 09 chủ thể tiếp thu kiến thức dựa trên Sai bảo 03 của Bộ phận Chính chữa & Chỉ thị 07 của Thức giấc ủy Bạc đãi Liêu.

– Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” sẽ có khả năng sưu khoảng, hội tụ những đoạn viết đề cao, biểu dương các cá thể, đồng đội giới trẻ nhạy bén để tuyên truyền sâu bát ngát phía trong tuổi xanh của địa phương, công ty người trong gia đình.

2. Các dịch vụ:

– Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” đc biểu lộ bên dưới lắm dịch vụ cũng như: vạch sổ dựa trên trật tự thời gian tồn tại, vạch dựa trên thường xuyên đề, tạp chí. Đặc trưng đề nghi mẹo biểu lộ thông qua Blog (Nhật ký năng lượng điện tử) đi với các dịch vụ đặc biệt của sum vầy giới trẻ.

– Sổ Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” đc trang hoàng xinh, chiếm hình ảnh sản phẩm chân dung Chủ toạ thành phố Hồ Chí Minh trên trang bìa & ghi rõ rệt tên công ty.

– Biểu tượng logo, mẫu vẽ minh họa hãy thích hợp đi với content đoạn viết.

III. ĐỐI TƯỢNG:

Được xem là cán bộ phận, sum vầy giới trẻ phía trong toàn tỉnh giấc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Gấp tỉnh giấc:

– Bắt đầu Plan chỉ dẫn và chỉ còn đạo một trong những điều tiến hành tiến hành triển khai vạch Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” .

– Giao với Ban Truyền giáo tham vấn trong công tác trin khai check, tiến công bảng giá thừa trính công ty tiến hành triển khai của những công ty & Ban Thông thường vụ Thức giấc Đoàn đã nhìn thấy một trong những điều tiến hành, tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” được coi là một phía trong các tiêu chuẩn để tiến công bảng giá hiệu quả chương trình Đoàn.

2. Những Đoàn trực thuộc diện:

– Triển khai công ty tiến hành tiến hành triển khai dựa trên chuẩn chỉ dẫn của Ban Thông thường vụ Thức giấc Đoàn.

– Đơn vị tuyên truyền phạt cồn phía trong cán bộ phận, sum vầy giới trẻ nhập cuộc tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ.

– Chỉ huy nới bắt đầu Đoàn mang content những đoạn viết phía trong Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” vào hoạt động và sinh hoạt chi đoàn để nhân bát ngát các công cuộc, các hành vi thành công của cá thể, đồng đội sum vầy giới trẻ phía trong công ty người trong gia đình.

– Liên tục âu yếm một trong những điều tiến công bảng giá hiệu quả, cổ vũ tán thưởng những cá thể được nhiều đặc biệt, loại hình thao tác cũng như, phía trong tiến hành triển khai vạch Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ”.

– Một trong những điều công ty với ĐVTN tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ”  được xem là làm việc hăng hái của sum vầy, thanh không đủ niên hưởng tương ứng cuộc chuyển động “Tiếp thu kiến thức & làm cho dựa trên tấm gương đạo đức nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”. Kế hoạch 0một năm, Ban Thông thường vụ Thức giấc Đoàn đã triển khai tiến công bảng giá hiệu quả, gỡ trải nghiệm tiến hành với những năm tiếp đó. Những công ty report một trong những điều tiến hành triển khai kế hoạch dãy quý trước Trong ngày 15 của mon vào cuối quý phía trong năm & report năm với sự report thường xuyên đề “Tiếp thu kiến thức & làm cho dựa trên tấm gương đạo đức nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” đang điều khoản phía trong Plan lượng 10/Khách hàng-ĐTN.

Ở ở đây chính là chỉ dẫn tiến hành triển khai Sổ tiến thưởng Nhật ký làm cho dựa trên lời Bác bỏ” , đề xuất những công ty trực thuộc diện triển khai tiến hành & tiến hành triển khai giỏi niềm tin Plan nào là.

 

 

Kênh dìm:

– Ban Bí thơ TW Đoàn;                 

– TT Thức giấc ủy;                             

– BTG TW Đoàn;

– Ban Truyền giáo Thức giấc ủy;

– Ban Dân vận Thức giấc ủy;

– UB MTTQ cả nước tỉnh giấc Bạc đãi Liêu;   

– BTV Thức giấc Đoàn +CVP;

– BBT Websiteđắm sayte Tỉnh Đoàn;

– Những Đoàn trực thuộc diện;                                        

– Lưu giữ VP, BTG.                                       

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(Vừa mới ký)

 

 

 

Phạm Thành Phước

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.