"hope this email finds you well." có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ) | HiNative

Không phải việc đi lại giữa nhiều trang web khác nhau để tìm ra ý nghĩa của điều gì đó là một điều khó khăn hay sao❓
Với HiNative, bạn có thể dễ dàng đặt câu hỏi cho người bản ngữ miễn phí! Hỏi người bản ngữ bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có✨

Đăng ký

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.