Miệng rộng nhưng không nói một từ là gì?

Câu đố mẹo dành cho bạn hôm nay: Miệng rộng nhưng không nói một từ, là gì?

Câu đố mẹo xoắn não.

Đáp án của bạn cho câu đố mẹo này là gì?  DÒNG SÔNG

Leave A Reply

Your email address will not be published.