pp trong tiếng anh là gì?

Đây là một từ viết tắt trong tiếng Anh, nó là cột 3 trong bảng liệt kê trong bảng động từ bất quy tắc. Nó là viết tắt của Past Participle (quá khứ phân từ có dạng V-ed, động từ thường) và cũng thường được viết tắt dưới dạng p.p hay PP, P.P

Trong một số hoàn cảnh, nó cũng là viết tắt của Past Perfect (thì quá khứ hoàn thành).

Leave A Reply

Your email address will not be published.