Thành phố trực thuộc trung ương trong tiếng Tiếng Anh

Campuchia nhận được 14 thị xã, nằm trong 4 Tp trực nằm trong trung khu.

BIS has identified 14 sectors which are important lớn Indian Industry.


WikiMatrix

Bên trong tầm thời gian tồn tại từ thời điểm năm 1949 tới mon hai năm 1958, Thiên Tân là một trong số Tp trực nằm trong Vai trung phong.

From 1949 lớn February 1958, Tianjin was a municipality directly under the Central Government.


WikiMatrix

Tp trực nằm trong Vai trung phong Thành phố Đại thành thị Vị trí thành thị ^ Goodall, B. (1987) The Chim cánh cụt Dictionary of Human Geography.

Goodall, B. (1987) The Chim cánh cụt Dictionary of Human Geography.


WikiMatrix

Về phương diện hành thiết yếu, Tp được xem là thủ tủ của thức giấc, and là một trong số phía trong năm Tp trực nằm trong trung khu của China.

Administratively, the đô thị holds subprovincial status & is one of Đài Loan Trung Quốc’s nine National Central Cities.


WikiMatrix

Và sau đó Thứ Đánh được xem là huyện chỉ một phía bên trong 1 Tp trực nằm trong trung khu (Hải Phòng Đất Cảng), cho tới đến ngày 12 mon 9 năm 2007 thì biến thành quận thế hệ của Hải Phòng Đất Cảng.

Thứ Đánh ever (after 1994) was the only district-màn chơi town within a municipality (Hải Phòng Đất Cảng), until September 12, 2007 it became the mới urban district of Hải Phòng Đất Cảng.


WikiMatrix

LPRYU làm việc tại trung khu, thức giấc, thị xã, Tp trực nằm trong Vai trung phong and vội vàng xóm and cộng tác đi cùng những non sông and đơn vị nước ngoài trong vô số nhiều làm việc nhận được mô hình bát ngát.

The LPRYU operates at central, provincial, municipal, district & village levels & teooperates with foreign countries & international organisations in a wide range of programme activities.


WikiMatrix

Loài kiến An, trước tê được xem là huyện chỉ một phía bên trong 1 Tp trực nằm trong Vai trung phong (1962-1980), sau bị hạ vội vàng thị thành trấn rồi đc tái lập (1988-1994) and ngày nay lại là một trong số quận của Hải Phòng Đất Cảng.

Loài kiến An, a former districtmàn chơi town, located in a municipality in Hải Phòng Đất Cảng from 1962 lớn 1980, later downgraded into a commune-level town & was recovered between from 1988 lớn 1994 & is now an urban district of Hải Phòng Đất Cảng.


WikiMatrix

Từ thời điểm năm 2009 tới 2014, Tôn di chuột tới nhì chức phận thiết yếu do nhì Quanh Vùng, trên hết được xem là Bí thơ Thức giấc ủy Phúc Loài kiến, rồi sau đó được xem là Bí thơ Thành ủy Tp Thiên Tân, trong số tư Tp trực nằm trong trung khu China.

From 2009 lớn 2014, Sun served in two prominent regional posts, first as Communist Tiệc nhỏ Secretary of Fujian province, then Tiệc nhỏ Secretary of Tianjin, one of Đài Loan Trung Quốc’s four direct-controlled municipalities.


WikiMatrix

Giá cả chào làng ra sức bọn chúng đc trình diễn tại 1 cấp độ khá thống kê dựa trên phân các loại công dụng and hành thiết yếu, chứ không cần nên về buôn bán, dù rằng và đã được chia nhỏ ra dựa trên vội vàng thức giấc Tp trực nằm trong trung khu and vội vàng trung khu.

The budget released lớn the public is presented at a relatively aggregate màn chơi by functional & administrative categories, not economic categories, although it is broken download by central & subnational governments.


worldbank.org

Diocletianus vừa mới phân tách tách bóc and lan rộng đơn vị dân sự and quân sự của đế chế and đơn vị lại những tổ chức thức giấc, Tp trực nằm trong Vai trung phong, của Đế chế, thành lập và hoạt động thiết yếu tủ to số 1 and quan tiền liêu số 1 phía trong lịch sử hào hùng của Đế quốc.

Diocletian separated & enlarged the empire’s civil & military services & reorganized the empire’s provincial divisions, establishing the largest & most bureaucratic government in the history of the empire.


WikiMatrix

Đài Bắc đc lan rộng tại một cách thực tế phía trong những thập kỷ sau năm 1949, và đã được Hành thiết yếu viện thiết yếu thức trải qua vào trong ngày 30 mon 12 năm 1966, Đài Bắc đc có phát ngôn là một trong số Tp trực nằm trong trung khu đặc trưng từ thời điểm ngày 1 mon 7 năm 1967 and nhận được điểm đặt hành thiết yếu ngang đi cùng thức giấc.

Taipei expanded greatly in the decades after 1949, & as approved on 30 December 1966, by the Executive Yuan, Taipei was declared a special centrally administered municipality on 1 July 1967, & given the administrative status of a province.


WikiMatrix

Leave A Reply

Your email address will not be published.