thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 16/2015/nđ-cp

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lượng: 798/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, Trong ngày 12 tháng 05 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Phương tiện Đơn vị chủ yếu quyềnđịa phương Trong ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP Trong ngày 14/02/2015 của Thiết yếu tủ pháp luật chế độ tự động chủ của tổ chức sự nghiệp cônglập;

Căn cứ Đưa ra quyết định lượng 695/QĐ-TTg Trong ngày 21/5/2015 của Thủ tướng tá Chính tủ phát hành Kếhoạch tiến hành tiến hành triển khai Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP Trong ngày 14/02/2015 của Chính tủ pháp luật chế độ tự động chủ của tổ chức sự nghiệp công lập;

Triển khai Công văn lượng 1931/BTC-HCSN Trong ngày 03/02/2016 của Bộ phận Tài chủ yếu về sự việc đẩy mau tiến trình thựchiện trách nhiệm đc giao dựa trên Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP Đưa ra quyết định lượng 695/2015/QĐ-TTg ; giao quyền tự động chủ tài chủ yếu đối với những tổ chức sự nghiệp công lậpnăm 2016;

Xem xét đề xuất của Giám đốc Sở Tàichính do Công văn lượng 696/STC-TCHCSN Trong ngày 31/3/2016 & quan niệm của Giám đốc Sở Nộivụ do Công văn lượng 645/SNV Trong ngày 28/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Vấn đề 1. Phát hành đi cùng Đưa ra quyết định nà Plan tiến hành tiến hành triển khai Nghị muốn số16/2015/NĐ-CP Trong ngày 14/02/2015 của Thiết yếu tủ pháp luật chế độ tự động chủ của tổ chức sự nghiệp công lập ở vị trí tỉnh giấc QuảngNgãi.

Vấn đề 2. Đưa ra quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thực hành Tính từ lúc ngàyký.

Vấn đề 3. Chánh Văn phòng và công sở UBND tỉnh giấc, Giám đốc những Sở: Tàichính, Nội vụ, Thủ trưởng những sở, ban lĩnh vực, tổ chức trực nằm trong tỉnh giấc; Chủ toạ Ủyban người những thị xã, tp & những tê quan liêu, công ty, tổ chức thu được liên quanchịu bổn phận thực hành Đưa ra quyết định nà./.

– Cũng như Vấn đề 3;nh;MẹB: CVP, CBTH;lmc369.

CHỦ TỊCH

È cổ Ngọc Căng

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNHCƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Phát hành kèm dựa trên Đưa ra quyết định lượng 798/Q Đ-UBND Trong ngày 12/5/2016 của Chủ toạ UBND tỉnhQuảng Ngãi)

I. TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP

1. Mục đích sử dụng, mong muốn

a) Bảo hành tiến hành đúng lúc, thốngnhất, đồng nhất & tổng thể và toàn diện những pháp luật do Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP Trong ngày 14/02/2015 của Thiết yếu tủ pháp luật chế độ tự động chủ của tổ chức sựnghiệp công lập (dưới đây hiểu ngừng được xem là Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ) & Đưa ra quyết định lượng 695/QĐ-TTg Trong ngày 21/5/2015 của Thủtướng Thiết yếu tủ phát hành Plan tiến hành tiến hành triển khai Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ (dưới đây hiểu ngừng được xem là Đưa ra quyết định lượng 695/2015/QĐ-TTg củaThủ tướng tá Thiết yếu tủ).

b) Tăng cường cộng đồng hóa hình thức dịch vụ ở địabàn tỉnh giấc, hạn chế dần dần ượng hình thức dịch vụ công cung ứng người.

c) Xác minh rõ ràng content các bước,thời gian, tiến trình thực hiện & bổn phận của những tê quan liêu, tổ chức thu được liênquan trong công việc tiến hành Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ & Quyết địnhsố 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng tá Thiết yếu tủ.

d) Bắt đầu chế độ trong công việc tiến hành triển khai những làm việc triển khaithi hành Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ & Đưa ra quyết định lượng 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng tá Thiết yếu tủ ở khuôn khổ toàn tỉnh giấc.

2. Content Plan

Những sở, ban lĩnh vực, tê quan liêu, solo vịthuộc tỉnh giấc, những công ty chủ yếu chữa – cộng đồng tỉnh giấc, UBND cáchuyện, ố 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ

a) Đơn vị cửa hàng triệt, tuyên truyềnvà thông dụng Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ;Đưa ra quyết định lượng 695/2015/QĐ-TTg

b) Bắt đầu, trình

c) Triển khai những trách nhiệm thống trị nhànước đối

3. Đơn vị tiến hành triển khai

a) Thủ trưởng những sở, ban lĩnh vực, cơquan, tổ chức nằm trong tỉnh giấc, những công ty chủ yếu chữa – cộng đồng tỉnh giấc,Chủ toạ UBND những thị xã, tp phía trong khuôn khổ thống trị lĩnh vực & địa phương,hành động, hăng hái tiến hành tiến hành triển khai Plan nà dựa trên trách nhiệm đc phâncông, bảo hành đúng chuẩn tiến trình, về chất lượng, kết quả & trình Chủ toạ UBND tỉnhban hành những ra quyết định dựa trên Plan nà thanh nhàn hàng đầu

b) Sở Thông báo & Truyền thông media, ĐàiPhát thanh – Truyền ảnh tỉnh giấc, Hiện ra Quảng Ngãi & những tê quan liêu ảnh hưởng tổ chứctuyên truyền về chế độ tự động chủ của tổ chức sự nghiệp công lập dựa trên Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP của Thiết yếu tủ.

c) Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, ở tê sởchức năng trách nhiệm đc giao, nhập cuộc quan niệm đi cùng những lĩnh vực & những địa phươngtheo content

d) Những sở, ban lĩnh vực tỉnh giấc; UBND cáchuyện, tp căn cứ khuôn khổ thống trị, tính năng, nhiệmvụ dựa trên thẩm quyền đc giao & chỉ dẫn của những bộ phận, lĩnh vực trọng điểm tiến hành triển khai:

– Kiểm tra, tham vấn trình UBND tỉnh giấc hoàn thiện, bổ sung cập nhật cũng như phát hành thế hệ những tiêuchí, chuẩn mức về chất lượng, chế độ đo lường và thống kê, tiến công báo giá, kiểm muốn về chất lượng hình thức dịch vụ sự nghiệp công & kết quả làm việc của tổ chức sự nghiệp công lập.

– Triển khai điều tra, check, xửphạt vi phạm phía trong làm việc phục vụ hình thức dịch vụ sự nghiệpcông & công ty tiến hành triển khai những content không giống về bổn phận thống trị mái ấm lớp nước đốivới hình thức dịch vụ sự nghiệp công & tổ chức sự nghiệp công lập dựa trên pháp luật do Điều4 Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP & những pháp luật hiện hành của Mái ấm lớp nước.

đ) Nghĩa vụ của thủ trưởng solo vịsự nghiệp công lập:

– Đảm bảo về chất lượng hình thức dịch vụ sự nghiệpcông theo nhiều tiêu chuẩn, chuẩn mức vì tê quan liêu mái ấm lớp nước thu được thẩm quyền pháp luật;

– Bắt đầu & công ty tiến hành triển khai quychế đầu tư chi tiêu nội bộ phận, quy chế cần sử dụng của cải, quy chế dân chủ nới bắt đầu, quy chếcông khai tài chủ yếu, kiểm toán nội bộ phận dựa trên pháp luật; công ty tiến hành triển khai thống trị,cần sử dụng nhân viên dựa trên pháp luật của luật pháp về nhân viên.

– Cai quản, bảo toàn & tiến lên bản chất,của cải của Mái ấm lớp nước giao, tiến hành triển khai chính sách hạch toán kế toán tài chính, hoạch toán, thôngtin, report làm việc, kiểm toán dựa trên pháp luật; trình tê quan liêu thu được thẩm quyềnquyết muốn ra đời &

– Triển khai pháp luật công khai minh bạch, tráchnhiệm giải trình làm việc của tổ chức dựa trên pháp luật của luật pháp.

II. VỀ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀICHÍNH CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2016

1. Do Lượng 2 Vấn đề 24 Nghị muốn lượng 16/2015/NĐ-CP Trong ngày 21/5/2015 của Thiết yếu tủ pháp luật chế độ tự động chủ của tổ chức sựnghiệp công lập, ên chế & tài chủ yếu đối vớiđơn bởi sự nghiệp công lập (Nghị muốn lượng 43/2006/NĐ-CP Trong ngày 25/4/2006 của Chínhphủ).

Bây giờ, những Nghị muốn pháp luật cơchế tự động chủ của tổ chức sự nghiệp công lập phía trong đã các lĩnh vực đã được triểnkhai mở cửa. Vì thế, thống trị theophương án tự động chủ và đã được gấp thu được thẩm quyền phê chuẩn y cho tới bắt đầu Thiết yếu tủ banhành những Nghị muốn pháp luật chế độ tự động chủ của tổ chức sựnghiệp công lập phía trong đã các lĩnh vực & thu được hiệu lực hiện hành thực hành thì tiến hành triển khai theoquy muốn của những Nghị muốn thế hệ.

2. Nếu với solo vịsự nghiệp công lập và đã được giao quyền tự động chủ tài chủ yếu dựa trên 1 ị địnhsố 43/2006/NĐ-CP Trong ngày 25/4/2006 của Thiết yếu tủ (tổ chức sựnghiệp tự động bảo hành tiền nong làm việc liên tục; ổi phương pháp phân nhiều loại tổ chức (cũng như tổ chức sự nghiệp tự động bảo hành 1 phầnchi phung phí làm việc liên tục chuyển qua tổ chức tự động bảo hành tiền nong hoạt độngthường xoi, …); cũng như tổ chức sự nghiệp công lập thế hệ ra đời 2016 theoquyết muốn của gấp thu được tra & send tê quan liêu tài chínhcùng gấp cân xem, thu được quan niệm thông qua văn bạn dạng, trước lúc giao quyền tự động chủ, tự động chịutrách nhiệm về tài chủ yếu đối với tổ chức sự nghiệp công lập, dựa trên pháp luật do Thôngtư lượng 71/2006/TT-BTC Trong ngày 09/8/2006 của Bộ phận Tài chủ yếu chỉ dẫn tiến hành triển khai Nghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP đã được tiến hành triển khai cho tới bắt đầu Thiết yếu tủ phát hành những Nghị địnhquy muốn chế độ tự động chủ của những tổ chức sự nghiệp công lập phía trong đã các lĩnh vực cóhiệu lực thực hành thì tiến hành triển khai dựa trên pháp luật của những Nghịđịnh thế hệ.

Tại đây chính là Plan tiến hành thựchiện Nghị muốn 16/2015/NĐ-CP Trong ngày 14/02/2015 của Thiết yếu phủquy muốn chế độ tự động chủ của tổ chức sự nghiệp công lập ở vị trí tỉnh giấc QuảngNgãi & giao quyền tự động chủ tài chủ yếu đối với những tổ chức sự nghiệp công lập 2016,mong muốn những Sở, lĩnh vực, những địa phương & những tổ chức thu được ảnh hưởng tiến hành thựchiện bảo hành đúng chuẩn tiến trình mong muốn. Phía trong các bước tiến hành tiến hành triển khai ánh về Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu để phân tích hướngdẫn dựa trên thẩm quyền cũng như tham vấn UBND tỉnh giấc cân xem, xử lý./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀUBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ XÂY DỰNG TRÌNH UBND TỈNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm dựa trên Plan lượng 798/Khách hàng-UBND Trong ngày 12/5/2016 của Chủ toạ UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Content tiến hành triển khai

Tê quan liêu chủ trì tiến hành triển khai

Tê quan liêu

I

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước

1

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề dạy bảo & training (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Dạy bảo & Huấn luyện

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

2

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Y học (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Y học

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

3

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề ỉnh, thị xã)

Sở Văn hóa truyền thống, Thể dục & Phượt

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

4

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Kỹ thuật & Mọi công nghệ (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Kỹ thuật & Mọi công nghệ

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

5

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Thông báo & Truyền thông media (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Thông báo & Truyền thông media

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ,

6

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước Ngành nghề Công sức – Yêu mến binh & Cộng đồng (kể cả Vội tỉnh giấc, thị xã)

Sở Công sức – Yêu mến binh & Cộng đồng

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ,

7

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Khoáng sản & Môi trường xung quanh (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Khoáng sản & Môi trường xung quanh

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

8

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước Ngành nghề Nông nghiệp & Tiến lên nông làng (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Nông nghiệp & Tiến lên nông làng

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ,

9

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Liên lạc vận chuyển (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Liên lạc vận chuyển

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, gian ác tê quan liêu ảnh hưởng

10

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Công Yêu mến (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Công Yêu mến

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

11

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Bắt đầu (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Bắt đầu

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

12

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của Ngành nghề Bốn pháp (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Sở Bốn pháp

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

13

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của những tổ chức nằm trong Ban Cai quản Khu buôn bán Dung Quất, Ban Cai quản những Khu Công nghiệp

Ban Cai quản Khu buôn bán Dung Quất; BQL những Khu Công nghiệp

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, những tê quan liêu ảnh hưởng

14

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của của Ngành nghề, Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ,

15

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của những tổ chức nằm trong Văn phòng và công sở Thức giấc ủy,

Văn phòng và công sở Thức giấc ủy, VP UBND tỉnh giấc

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, những tê quan liêu ảnh hưởng

16

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của những tổ chức nằm trong Hội Dân cày, Hội Kết hợp phái nữ tỉnh giấc, Thức giấc Đoàn

Hội Dân cày, Hội Kết hợp phái nữ tỉnh giấc,Thức giấc Đoàn

Sở Tài chủ yếu, Sở Nội vụ, những tê quan liêu ảnh hưởng

17

Mục lục hình thức dịch vụ sự nghiệp công cần sử dụng chi phí mái ấm lớp nước của những tổ chức sự nghiệp không giống nằm trong UBND tỉnh giấc (nếu như bạn có) (kể cả gấp tỉnh giấc, thị xã)

Những Sở, ban lĩnh vực & tổ chức thẳng trực tiếp thống trị lĩnh vực, các lĩnh vực

Sở ố & những tê quan liêu ảnh hưởng

II

Phát hành quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập, rõ ràng:

1

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Dạy bảo & Huấn luyện

Sở Dạy bảo & Huấn luyện

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

2

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Y học

Sở Y học

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

3

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Văn hóa truyền thống, Thể dục & Phượt

Sở Văn hóa truyền thống, Thể dục & Phượt

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu,

4

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Kỹ thuật & Mọi công nghệ

Sở Kỹ thuật & Mọi công nghệ

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu,

5

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Thông báo & Truyền thông media

Sở Thông báo & Truyền thông media

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

6

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Công sức – Yêu mến binh & Cộng đồng

Sở Công sức – Yêu mến binh & Xa hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

7

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Sở Khoáng sản & Môi trường xung quanh

Sở Khoáng sản & Môi trường xung quanh

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

8

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Nông nghiệp & Tiến lên nông làng

Sở Nông nghiệp & Tiến lên nông làng

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

9

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Liên lạc vận chuyển

Sở Liên lạc vận chuyển

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu,

10

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Công thương nghiệp

Sở Công Yêu mến

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

11

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập Ngành nghề Bắt đầu

Sở Bắt đầu

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

12

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Bốn pháp

Sở Bốn pháp

13

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ban Cai quản Khu buôn bán Dung Quất, Ban Cai quản những khu chế xuất

Ban Cai quản Khu buôn bán Dung Quất, Ban Cai quản những khu chế xuất

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu,

14

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Ngành nghề Nội vụ

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu,

15

Quy hoạch online lưới những

Văn phòng và công sở Thức giấc ủy, Văn phòng và công sở

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND Những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

16

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong Hội Dân cày, Hội Kết hợp phái nữ tỉnh giấc, Thức giấc đoàn

Hội Dân cày, Hội Kết hợp phái nữ tỉnh giấc,Thức giấc đoàn

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

17

Quy hoạch online lưới những tổ chức sự nghiệp công lập nằm trong lĩnh vực, các lĩnh vực không giống (nếu như bạn có)

Những Sở, ban lĩnh vực & tổ chức thẳng trực tiếp thống trị lĩnh vực, các lĩnh vực

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu, UBND những thị xã, tp & những tê quan liêu ảnh hưởng

II

Phát hành, chữa đổi, bổ sung cập nhật muốn nút ự nghiệp công; chế độ đo lường và thống kê, tiến công báo giá, kiểm muốn về chất lượng hình thức dịch vụ sự nghiệp công; kết quả làm việc của

Những sở: Dạy bảo & Huấn luyện; Y học; Kỹ thuật & Mọi công nghệ; Văn hóa truyền thống, Thể dục & Phượt; Thông báo & Truyền thông media; Công sức – Yêu mến binh & Cộng đồng; Khoáng sản & Môi trường xung quanh; Nông nghiệp & Tiến lên nông làng; Liên lạc vận chuyển; Công Yêu mến; Bắt đầu; những tê quan liêu không giống nằm trong tỉnh giấc

Sở Nội vụ, Sở Tài chủ yếu,
Leave A Reply

Your email address will not be published.